Badania kotłów (PN-EN 303-5)

Wykonujemy badania kotłów na paliwa stałe zgodnie z: PN-EN 303-5 oraz ECODESIGN (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz Rozporządzenie Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne).

Zakres akredytacji obejmuje „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa” w następującym zakresie:

Moc cieplna

Temperatura wody wylotowej

Temperatura wody na powrocie

Temperatura otoczenia

Strumień objętości wody

Strumień masy paliwa

Temperatura spalin wylotowych

Ciśnienie spalin

Zużycie pomocniczej energii elektrycznej

Stężenie tlenu, ditlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu, ditlenku siarki, lotnych związków organicznych

Stężenie pyłów w gazach

Nominalna moc cieplna

Minimalna moc cieplna

Sprawność cieplna

Temperatura powierzchni

Temperatura uchwytów

Działanie regulatora temperatury

Działanie ogranicznika temperatury

Działanie systemów szybkowyłączalnych (zanik napięcia, awaria odbioru ciepła)

Telefon wewnętrzny

208 Pracownia badań kotłów