Automatyczne Systemy Monitoringu

Nasze Laboratorium posiada akredytację na wykonywanie badań emisji gazów odlotowych na instalacjach posiadających automatyczne systemy monitoringu. W ramach posiadanej akredytacji wykonujemy pomiary w celu kalibracji systemów zgodnie z procedurą QAL2, a także roczne kontrole sprawności w ramach procedury AST w zakresie następujących parametrów:

Pył – metodą grawimetryczną

Tlen O2 – metodą paramagnetyczną

Dwutlenek węgla CO2 – metodą niedyspersyjnej absorpcji w podczerwieni (NDIR)

Tlenek węgla CO – metodą niedyspersyjnej absorpcji w podczerwieni (NDIR)

Tlenek azotu i suma tlenków azotu NO i NOx – metodą chemiluminescencyjną (CLD)

Dwutlenek siarki SO2 – metodą toronową

Wilgotność względna, zawartość pary wodnej – metodą kondensacyjno - absorpcyjna

Zapewniamy spełnienie wymagań Klientów zlecających badania w obszarach regulowanych prawnie. Stosowane przez nas metodyki są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1860) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710).

Zapraszamy do współpracy!

Telefon wewnętrzny

211 pracownia badań analitycznych