Bezstronność i poufność

Bezstronność

Kierownictwo Laboratorium zapewnia, że działalność laboratoryjna jest prowadzona w sposób bezstronny oraz jest zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność:

personel kluczowy i wszyscy pracownicy są niezależni od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych i innych nacisków zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość prowadzonych badań,

badania wykonywane są przez kompetentny personel,

personel laboratorium wykonujący badania nie jest zaangażowany w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności, oceny lub rzetelności działania.

Zarządzanie ryzykiem:

nie podejmuje się przeprowadzenia procesu badania w przypadku, gdy konflikt interesów stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności,

personel biorący udział w procesach badań jest zobowiązany do ujawnienia każdej sytuacji, która mogłaby stanowić dla niego konflikt interesów lub zagrażać bezstronności, a co stanowi podstawę do zastosowania ograniczeń w pełnieniu określonych funkcji laboratoryjnych.

Laboratorium na bieżąco identyfikuje ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności.

Dla zidentyfikowanych ryzyk są podejmowane działania eliminujące bądź minimalizujące.

Poufność

Laboratorium jest odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi informacjami otrzymanymi lub wytworzonymi w czasie wykonywania swojej działalności.

Wszyscy pracownicy Laboratorium podpisują Deklarację poufności i bezstronności, w której deklarują zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji i praw własności. Obowiązek podpisania Deklaracji poufności dotyczy również osób i firm współpracujących z Laboratorium, mających kontakt z dokumentami dotyczącymi klientów.

Laboratorium nie przekazuje ani nie upublicznia żadnych informacji dotyczących klienta bez jego pisemnej zgody, chyba że prawo stanowi inaczej.

Realizując wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Laboratorium opracowało i wdrożyło odpowiednie zasady mające na celu zabezpieczenie poufności danych klienta.