Pomiary emisji

Szeroki zakres akredytacji pozwala nam na przedstawienie naszym klientom kompleksowej oferty w zakresie wykonywania pomiarów gazów odlotowych. Wykonujemy badania emisji pyłu i gazów odlotowych do atmosfery w zakresie:

Pomiar prędkości gazu w kanale

Pomiary strumienia objętości gazu

Pomiary stężeń tlenu, dwutlenku węgla, tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku azotu
oraz tlenków azotu w przeliczeniu na NO2

Pomiary stężenia pyłu ogółem

Pomiary stężenia związków organicznych i nieorganicznych

Pomiary stężenia całkowitego węgla organicznego / lotnych związków organicznych (TVOC / LZO)

Pomiary stężenia w gazach odlotowych pierwiastków metalicznych (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Fe, Zn)

Pobieranie próbek do oznaczania stężenia związków organicznych i nieorganicznych

Pobór próbek do oznaczenia stężenia rtęci (Hg) w gazach odlotowych

Pobieranie próbek pyłów do oznaczenia składu frakcyjnego

Zapewniamy również możliwość uzyskania akredytowanych wyników dla parametrów, których nie posiadamy w swoim zakresie akredytacji, poprzez skorzystanie z zewnętrznych dostawców usług – badań

Telefon wewnętrzny

211 Pracownia pomiarów emisji gazów odlotowych