RODO

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem podanych danych osobowych jest spółka pod nazwą Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp z o.o. („SORBCHEM” lub „administrator” lub „USŁUGODAWCA„). Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L119, s.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO„). Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu należytego wykonywania zawartej umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązków, które dotyczą wykonywanej usługi, realizacji zleceń wykonania badań laboratoryjnych, wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji. Nadto, dane mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), takim jak realizacja działań reklamacyjnych i podatkowo–rachunkowych oraz dochodzenie roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy. Dane te będą przetwarzane przez cały okres wykonywania świadczeń przewidzianych umową, a następnie przechowywane przez czas przewidziany w przepisach prawa dla celów prawno–podatkowych i archiwizacyjnych, a w przypadku zleceń wykonania badań laboratoryjnych – w udokumentowanych wymaganiach jednostki udzielającej akredytacji, do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana; a w uzasadnionych przypadkach na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń administratora.

Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, lub którym – na mocy przepisów prawa – „SORBCHEM” ma obowiązek te dane przekazać, takim jak podwykonawcy działający na rzecz administratora, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy kontrolne. W uzasadnionym przypadku mogą to być także firmy windykacyjne, kancelarie prawne, właściciele i współwłaściciele nieruchomości.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chęci uzyskania do nich dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora lub ich trwałego usunięcia, prosimy o kontakt pocztą na adres „SORBCHEM” lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sorbchem@sorbchem.pl. Informujemy, że służy Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez „SORBCHEM” narusza przepisy RODO.